divendres, 19 de març de 2021

ACCES A L'AIGUA - ACCESO AL AGUA

 

TENIR ACCÉS A L’AIGUA ÉS UN DRET FONAMENTAL DE LES PERSONES.

Un servei d’aigua accessible a la llar o a prop d’ella, als centres educatius, als centres de salut i llocs de treball és indispensable en la vida de tota persona.

Insolafrica va construir a principis de l’any 2015 un pou d’aigua a l’escola d’infermeria gràcies a la col·laboració del Fons Català de Cooperació pel Desenvolupament. D’aquesta aigua es beneficien els alumnes, professors, tot el barri d’Ebomé i altres barris que venen a buscar-la.

Aquest any 2021 hem pogut fer-ne un al centre mèdic Insolafrica amb la col·laboració de Manos Unidas i Fundació Roviralta. El centre té aigua corrent (no tots els hospitals en tenen) amb una instal·lació de bomba d’aigua que la porta fins a un dipòsit i es reparteix a totes les instal·lacions. A més, les persones del barri de Talla també hi tenen accés.

 

TENER ACCESO AL AGUA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS.

Un servicio de agua accesible en el hogar o cerca de él, en los centros educativos, los centros de salud y puestos de trabajo es indispensable en la vida de toda persona.

Insolafrica construyó a principios del año 2015 un pozo de agua en la escuela de enfermería gracias a la colaboración del Fons Català de Cooperació pel Desenvolupament. Se benefician los alumnos, profesores, todo el barrio de Ebomé y otros barrios que vienen a buscarla.

Este año 2021 hemos podido construido otro en el centro médico Insolafrica con la colaboración de Manos Unidas y Fundación Roviralta. El centro tiene agua corriente (no todos los hospitales tienen) con una instalación de bomba de agua que la bombea hasta un depósito y se reparte en todas las instalaciones. Además, las personas del barrio de Talla también tienen acceso.

 

 
                                        

                                                  MOLTES GRACIES A TOTS

                                                   EQUIP INSOLAFRICA

                                                       

                                                    MUCHAS GRACIAS A TODOS

                                                    EQUIPO INSOLAFRICA

                  


                                           

dimarts, 9 de març de 2021

DIA INTERNACIOANAL DE LA DONA - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

 

Celebrant el dia internacional de la dona.

Tot el personal de l’escola i del centre mèdic, un gran equip !!!!

 

 Celebrando el día internacional de la mujer.

Todo el personal de la escuela y del centro médico, un gran equipo !!!!

 

Fête de la journée internationale de la femme.

Tout le personnel de l'école et du centre médical, une super équipe !!!!

dissabte, 13 de febrer de 2021

POU AIGUA - POZO AGUA

 

Es un gran problema tenir aigua a Kribi, la gent va a buscar l’aigua a diferents pous o al riu.

Insolafrica ja va construir en el seu moment un pou d’aigua a l’escola d’infermeria que també serveix per tot el barri d’Ebomé;  ara s’ha construït  al centre de salut perquè teníem dificultats de subministrament ja depeníem d’un pou que no era dins el recinte. El centre mèdic també abastirà d’aigua al barri de Talla.

 

 

Es un problema tener agua en Kribi, la gente va a buscar el agua a diferentes pozos o al río.

Insolafrica ya construyó en su momento un pozo de agua en la escuela de enfermería, que también sirve para todo el barrio de Ebomé; ahora se ha construido un pozo en el centro de salud porque teníamos dificultades de suministro, ya que dependíamos de un pozo que no estaba dentro del recinto. El centro médico también abastecerá de agua al barrio de Talla.divendres, 5 de febrer de 2021

CONSTRUCCIO MATERNITAT

 

Gairebé enllestida la construcció de la part quirúrgica i sala de parts de la nova maternitat del Centre Mèdic Insolàfrica!!!!

Volem compartir aquestes fotos amb vosaltres

Ara només faltarà equipar-la i posar-la en funcionament.

 

Construida la parte quirúrgica y sala de partos de la maternidad del Centro Médico Insolafrica!!!!

Queremos compartir estas fotos con vosotros

Ahora sólo faltará equiparla y ponerla en funcionamiento.

 

La construction du bloc opératoire et salle d'accouchement de la nouvelle maternité du centre médical Insolàfrica est presque terminée !!!!

Nous voulons partager ces photos avec vous

Il ne reste plus qu'à l'équiper et à le mettre en service 

 

dimecres, 20 de gener de 2021

JURAMENT - ORDRE INFIRMIERS DU CAMEROUN

 

Avui, 20 de gener del 2021 ha tingut lloc a l’escola d’infermeria Insolafrica la festa de graduació i jurament a “l’Ordre des Infirmiers du Cameroun” de la quarta promoció!!!

Una festa molt maca i emotiva que volem compartir amb tots vosaltres.

 

Hoy, 20 de enero de 2021 ha tenido lugar en la escuela de enfermería Insolafrica la fiesta de graduación y juramento a "l’Ordre des Infirmiers du Cameroun" de la cuarta promoción !!!

Una fiesta muy bonita que queremos compartir con todos vosotros.

 

Aujourd'hui 20 janvier 2021, il a eu lieu à l'école d'infirmières Insolafrica la fête de la sortie et prestation du serment à "l'Ordre des Infirmiers du Cameroun" de la quatrième promotion !!!

Une très belle fête que nous voulons partager avec vous tous.


 


dissabte, 2 de gener de 2021

CARTA EQUIP INSOLAFRICA / CARTA EQUIPO INSOLAFRICA / LETTRE DE L'EQUIP INSOLAFRICA

 

 

Estimats socis, col·laboradors i amics d’Insolàfrica,

Us informem que l’assemblea que es feia habitualment a principis d’any no es farà degut a la situació existent per la pandèmia de la covid19.

 L’emergència sanitària mundial que ha capgirat tot el mon ha fet que aquest any fos un any difícil per a tothom a tots els nivells, Insolafrica també n’ha rebut les conseqüències de manera directe.      Pel que fa l’escola d’infermeria, va estar tancada 3 mesos i al juliol es van reprendre les classes, es van anular els intercanvis d’alumnes del 2020 i també estan anul·lats els de l’any 2021, el curs acadèmic 20-21 va començar amb un mes i mig de retard i els alumnes nous, de primer, començaran el 4 de gener. Un gran desgavell que costa gestionar aquí a Camerun.

El centre mèdic va respondre a la pandèmia amb el projecte d’emergència sanitària, amb la col·laboració de Manos Unidas i Fundació Recover, que ha funcionat i funciona molt bé, però s’han anul·lat les campanyes previstes de cirurgia, de dentistes, d’urologia, ..., les obres de la construcció de la maternitat estan anant a bon ritme, però també hi ha problemes per trobar el material de construcció. Al principi de la pandèmia la gent tenia por d’anar a l’hospital i això va fer que baixés el nombre de consultes i hospitalitzacions, en aquests moments sembla que es comença a normalitzar.

Insolàfrica està compromesa amb la població de Kribi i de Camerun en general i no deixem de creure en aquests projectes. Malgrat que hi ha hagut moments molt complicats continuem, continuem amb força i amb la mateixa il·lusió de sempre.

Us donem les gràcies pel vostre suport incondicional i esperem poder trobar-nos ben aviat, quan el coronavirus ens ho permeti.

Una abraçada,

L’equip Insolàfrica

 

 

Estimados socios, colaboradores y amigos de Insolàfrica,

Os informamos que la asamblea que se hacía habitualmente a principios de año no se hará debido a la situación existente por la pandemia del covid19.

La emergencia sanitaria mundial ha hecho que este año fuera un año difícil para todos e Insolafrica no ha sido una excepción. La escuela de enfermería estuvo cerrada 3 meses y en julio se reanudaron las clases, se anularon los intercambios de alumnos del 2020 y también están anulados los del año 2021, el curso académico 20-21 empezó con un mes y medio de retraso y los alumnos de primero de enfermería empezarán el 4 de enero. Un gran desbarajuste difícil de gestionar aquí en Camerún.

El centro médico respondió a la pandemia con el proyecto de emergencia sanitaria, con la colaboración de Manos Unidas y Fundación Recover, que ha funcionado y funciona muy bien, pero se han anulado las campañas previstas de cirugía, de dentistas, de urología,..., las obras de la construcción de la maternidad están yendo a buen ritmo, pero también hay problemas para encontrar el material de construcción. Al principio de la pandemia la gente tenía miedo de ir al hospital y esto hizo que bajara el número de consultas y hospitalizaciones, en estos momentos parece que se empieza a normalizar.

Insolàfrica está comprometida con la población de Kribi y de Camerún en general y no dejamos de creer en estos proyectos. A pesar de que ha habido momentos muy complicados continuamos, continuamos con mucha fuerza y ​​con la misma ilusión de siempre.

Os damos las gracias por vuestro apoyo incondicional y esperamos poder encontrarnos pronto, cuando el coronavirus nos lo permita.

Un abrazo,

Equipo de Insolàfrica

 

 

Chers partenaires, collaborateurs et amis d'Insolàfrica,

Nous tenons à vous informer que l'assemblée qui se tenait habituellement au début de l'année ne se tiendra pas en raison de la situation due à la pandémie de covid19.

L'urgence sanitaire mondiale qui a bouleversé le monde a fait de cette année une année difficile pour tous à tous les niveaux, Insolafrica en a également reçu directement les conséquences. L'école d'infirmières, elle a été fermée pendant 3 mois et en juillet les cours ont repris, les échanges d'étudiants de 2020 ont été annulés et ceux de l'année 2021 sont également annulés, l'année académique 20-21 a commencé avec un mois et demi de retard et les nouveaux étudiants commenceront le 4 janvier. Un gros bordel difficile à gérer ici au Cameroun.

Le centre médical a répondu à la pandémie avec le projet d'urgence sanitaire, avec la collaboration de Manos Unidas et de la Fundación Recover, qui a fonctionné et fonctionne très bien, mais les campagnes chirurgicales prévues ont été annulées aussi celles de dentistes, urologie, ..., les travaux de maternité se déroulent bien, mais il y a aussi des problèmes pour trouver le matériau de construction. Au début de la pandémie, les gens avaient peur d'aller à l'hôpital et cela a réduit le nombre de consultations et d'hospitalisations, à quel point il semble que cela commence à se normaliser.

Insolafrica s'engage auprès de la population de Kribi et du Cameroun en général et nous n'arrêtons pas de croire en ces projets. Bien qu'il y ait eu des moments très compliqués mais nous continuons, nous continuons avec force et avec le même enthousiasme que toujours.

Nous vous remercions pour votre soutien inconditionnel et avons hâte de vous rencontrer bientôt, lorsque le coronavirus le permettra.

Un câlin,

L'équipe Insolàfrica