diumenge, 19 de setembre de 2021

INSOLAFRICA FORMACIO / INSOLAFRICA FORMACION

 

Al centre mèdic Insolàfrica  es fa servir un sistema lliure en gestió hospitalària y salut, el GNU Health.

És un sistema de Software lliure de Gestió Hospitalària i d'Informació de la Salut amb les següents funcionalitats: Història clínica electrònica, Sistemes d'informació hospitalària, Sistema de Gestió de Laboratori i Sistemes d'informació de Salut. La formació continuada sobre GNU Health és molt necessària, per això es van fent formacions.

La ultima va tenir lloc els dies 10 i 11 de setembre, que es va desplaçar de Yaoundé un col·laborador de GNU per posar al dia a tot el personal sanitari i administratiu del centre mèdic Insolafrica. 

 

 

En el centro médico Insolàfrica se utiliza un sistema libre en gestión hospitalaria y salud, GNU Health.

Es un sistema de Software libre de Gestión Hospitalaria y de Información de la Salud con las siguientes funcionalidades: Historia clínica electrónica, Sistemas de información hospitalaria, Sistema de Gestión de Laboratorio y Sistemas de información de Salud. La formación continuada sobre GNU Health es muy necesaria, por eso se van haciendo formaciones.

La última tuvo lugar los días 10 y 11 de septiembre, que se desplazó de Yaundé un colaborador de GNU para poner al día a todo el personal sanitario y administrativo del centro médico Insolafrica.

 


dissabte, 14 d’agost de 2021

dijous, 10 de juny de 2021

POTABILITZACIO AIGUA - POTABILIZACION AGUA - PURIFICATION DE l'EAU

 

L’associació Ametlla Rebel (Ametlla del Vallés) es va posar en contacte amb Insolafrica per presentar un projecte de potabilització d’aigua, un gran projecte que ajudarà, en el nostre cas, a que moltes famílies de Kribi tinguin la seguretat de beure i utilitzar una aigua potabilitzada, evitant d’aquesta manera les nombroses infeccions i malalties degudes al consum d’aigua contaminada.

Aquest projecte començarà per potabilitzar l’aigua del Centre Mèdic Insolàfrica que abasteix a tot el barri de Talla.

És el principi d’un gran projecte!

Gràcies Ametlla Rebel

Equip Insolafrica

 

La asociación Ametlla Rebel (Ametlla del Vallés) se puso en contacto con Insoláfrica para presentar un proyecto de potabilización de agua, un gran proyecto que ayudará, en nuestro caso, a que muchas familias de Kribi tengan la seguridad de beber y utilizar agua potabilizada, evitando de este modo las numerosas infecciones y enfermedades debidas al consumo de agua contaminada.

Este proyecto empezara potabilizando el agua del Centro Médico Insolàfrica que abastece a todo el barrio de Talla.

Es el principio de un gran proyecto!

Gracias Ametlla Rebel

Equipo Insolàfrica

 

L'association Ametlla Rebel, l'AR, (Ametlla del Vallés) a contacté Insolafrica pour présenter un projet de purification de l'eau, un projet majeur qui aidera, dans notre cas, que de nombreuses familles de Kribi aient la sécurité de boire et d'utiliser de l'eau potable, évitant ainsi les nombreuses infections et maladies dues à la consommation d'eau contaminée.

Ce projet démarre par rendre l'eau potable du Centre Médical Insolàfrica,  qui alimente tout le quartier de Talla.

C'est le début d'un grand projet !

Merci  Ametlla Rebel

EQUIPE INSOLAFRICA


divendres, 28 de maig de 2021

COVID19

 

Al centre mèdic Insolafrica continuem fent test de diagnòstic ràpid de la covid19 i el resultat és que continuen els casos positius.

Al Camerun, pel que sigui, és difícil que la gent respecti les mesures de seguretat i es creguin aquesta pandèmia mundial.

Davant aquesta situació, Insolafrica és rigorosa i contundent fent promoció i prevenció tant al centre mèdic com a l’escola i a tota la població en general  (cada dissabte personal infermer del centre fa visites a domicili per fer promoció i prevenció de la salut) recomanant a tothom, especialment als treballadors de l’escola i del centre mèdic, que es vacunin.

 

En el centro médico Insolafrica continuamos haciendo test de diagnóstico rápido covid19 y el resultado es que continúan los casos positivos.

En Camerún, por lo que sea, es difícil que la gente respete las medidas de seguridad y se crean esta pandemia mundial.

Ante esta situación, Insolafrica es rigurosa y contundente haciendo promoción y prevención tanto en el centro médico como en la escuela y a la población en general (cada sábado personal enfermero del centro hace visitas a domicilio para hacer promoción y prevención de la salud) recomendando a todos, especialmente a los trabajadores de la escuela y del centro médico, que se vacunen.

 

 Au centre médical Insolafrica, nous continuons à faire des tests rapides du covid19 et le résultat est que les cas positifs continuent.

Au Cameroun est difficile de respecter les mesures de sécurité pour prévenir cette pandémie mondiale.

Face cette situation Insolafrica est rigoureuse, elle fait promotion et prévention au centre médical, à l'école et à l'ensemble de la population en général (descentes communautaires les samedis) et recommande à tout le monde se vacciner, spécialement les travailleurs du centre et de l’école. 

                                  

                                 

        
           

                                


 

                                  


                                   

                       

                   
                                         

                                            

     

                             


dimarts, 11 de maig de 2021

DIA INTERNACIONAL INFERMERIA - DIA INTERNACIONAL ENFERMERIA - JOURNE INTERNACIONALE INFIRMIERS

 

12 de maig, Dia Internacional de la Infermeria

Aquest any, més que mai, s’ha destacat el paper essencial de les infermeres i infermers. Experts en atenció, prevenció, control de les infeccions i presents en tot moment i en tots els fronts per al pacient, infermeria ha fet i esta fent una feina excepcional a primera línia de la lluita contra la pandèmia COVID -19.

L’equip Insolàfrica, l’escola universitària Insolàfrica i el Centre Mèdic Insolàfrica aprofita aquesta diada per donar les gracies a aquest col·lectiu tant important i necessari.

MOLTES GRÀCIES

 

12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería

Este año, más que nunca, se ha destacado el papel esencial de las enfermeras y enfermeros. Expertos en atención, prevención, control de las infecciones y presentes en todo momento y en todos los frentes para el paciente, enfermería ha hecho y está haciendo un trabajo excepcional en la primera línea de lucha contra la pandemia Covid-19.

El equipo Insolàfrica, la escuela universitaria Insolàfrica y el Centro Médico Insolàfrica aprovecha este día para dar las gracias a este colectivo tan importante y necesario.

MUCHAS GRACIAS

 

 12 mai, Journée internationale des soins infirmiers

Cette année, plus que jamais, le rôle essentiel des infirmières et infirmiers a été souligné. Experts en soins, prévention, contrôle des infections et présents en tout temps et sur tous les fronts pour le patient, les infirmiers ont fait et font un travail exceptionnel à la pointe de la lutte contre la pandémie COVID -19.

L'équipe Insolàfrica, l'école universitaire Insolafrica et le centre médical Insolafrica profitent de cette journée pour remercier ce groupe très important et nécessaire.

MERCI BEAUCOUP

 

 

diumenge, 2 de maig de 2021

CAMPANYA-CAMPAÑA-CAMPAGNE


INSOLAFRICA.org

El 19 de juny és el dia internacional de la Drepanocitosi, una malaltia genètica que afecta majoritàriament a la raça africana. Es tracta d’una anomalia genètica de l'hemoglobina que causa anèmia hemolítica crònica i produeix complicacions importants: anèmia greu, infeccions bacterianes i obstrucció dels vasos sanguinis.

Es per això que el Centre mèdic Insolàfrica engega una campanya de detecció de la drepanocitosi que serà del 3 de maig al 31 de juliol 2021.

 

 

 

El 19 de junio es el día internacional de la drepanocitosis, una enfermedad genética que afecta mayoritariamente a la raza africana. Se trata de una anomalía genética de la hemoglobina que causa anemia hemolítica crónica y produce complicaciones importantes: anemia grave, infecciones bacterianas y obstrucción de los vasos sanguíneos.

Es por ello que el Centro médico Insolàfrica inicia una campaña de detección de la drepanocitosis que será del 3 de mayo al 31 de julio 2021.

 

 

Le 19 juin est la journée internationale de la drépanocytose, une maladie génétique qui touche principalement la race africaine. Il s'agit d'une anomalie génétique de l'hémoglobine qui provoque une anémie hémolytique chronique et entraîne des complications majeures : anémie sévère, infections bactériennes et obstruction des vaisseaux sanguins.

Du 03 mai à 31 juillet 2021 il y aura lieu au Centre médical Insolafrica, une campagne de dépistage du trait drépanocytaire.

dilluns, 19 d’abril de 2021

OPTICS-OPTICOS-OPTICIENS

 

Del 7 al 10 d’abril van venir uns òptics de Douala per fer una campanya al centre, es

van visitar 80 persones i d’aquí dues setmanes tindran les ulleres!

Un èxit que tenim intenció de repetir per continuar ajudant a la població de Kribi.

 

Del 7 al 10 de abril vinieron unos ópticos de Douala para hacer una campaña en el centro, se visitaron 80 personas y dentro de dos semanas tendrán las gafas!

Un éxito que tenemos intención de repetir para continuar ayudando a la población de Krib

 

Du 7 au 10 avril, des opticiens de Douala sont venus faire une campagne dans le centre, 80 personnes ont été visitées et dans deux semaines elles auront leurs lunettes!

Un succès que nous comptons répéter pour continuer à aider la population de Kribi